|
Main Authors Vigovskiy V.I.
Vigovskiy V.I.
Vigovskiy V.I.

Bauman Moscow State Technical University

Moscow

Vigovskiy V.I. — student, Department of Fluid Mechanics, Hydraulic Machines and Hydraulic and Pneumatic Automation, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.

All articles by this author