|
Main Authors Aleksandrov Ya.V.
Aleksandrov Ya.V.
Aleksandrov Ya.V.

Bauman Moscow State Technical University

Moscow

Aleksandrov Ya.V. — Student, Department of Machine Tools, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.

All articles by this author