|
Main Authors Dobryakova K.V.
Dobryakova K.V.
Dobryakova K.V.

Bauman Moscow State Technical University

Moscow

Dobryakova K.V. — student, Department of Industrial Logistics, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.

All articles by this author