|
Main Authors Zadorozhnyi V.V.
Zadorozhnyi V.V.
Zadorozhnyi V.V.

Bauman Moscow State Technical University

Moscow

Zadorozhnyi V.V. — Student, Department of Computer-Aided Design Systems, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.

All articles by this author