|
Main Authors Khaydukova I.V.
Khaydukova I.V.
Khaydukova I.V.

Bauman Moscow State Technical University

Moscow

Khaydukova I.V. — PhD Student, Department of Biomedical Engineering Systems, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.

All articles by this author