|
Main Authors Izyurova V.V.
Izyurova V.V.
Izyurova V.V.

Bauman Moscow State Technical University

Moscow

Izyurova V.V. — Student, Department of Security in the Digital World, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.

All articles by this author