|
Main Authors Sumnitel’nyy N.V.
Sumnitel’nyy N.V.
Sumnitel’nyy N.V.

Bauman Moscow State Technical University

Moscow

Sumnitel'nyy N.V. — student of Rocket Engines Department, Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russian Federation.

All articles by this author